Aarsleff-Hulín s.r.o.

Reduct - liner®

Je bezvýkopová vťahovacia technológia na opravu potrubia, rekonštrukcia a sanáciu, kde sa do pôvodného potrubia vtiahne potrubie tej istej dimenzie. Tzn., že medzi starou a novou rúrou nevznikne voľný medzipriestor. Realizuje sa pomocou zariadenia, ktoré redukuje vonkajší priemer vťahovanej PEHD rúry na priemer menší ako je svetlosť pôvodnej sanovanej rúry. Ťahá sa cez redukčný člen pomocou výkonných navijakov a po prechode touto redukciou sa priemer HDPE potrubia zmenší tak, aby sa dalo zatiahnuť do pôvodnej rúry. Po vtiahnutí celého úseku sa predpätie uvoľní a potrubie sa vyformuje do pôvodného priemeru, takže konečný priemer pôvodného opravovaného potrubia sa zmenší len o hrúbku steny vtiahnutého potrubia.

Používa sa opravu potrubí od DN 100 do DN 400.

Reduct - liner®