Aarsleff-Hulín s.r.o.

MERANIE TESNOSTÍ POTRUBÍ

– vykonáva ich kvalifikovaný pracovník vodou alebo vzduchom univerzálnym skúšobným zariadením SKLARZ MASTERTEST

Kvalifikácia pracovníka:
spôsobilosť vykonávať SKÚŠANIE TESNOSTÍ – LT/AB 2. STUPEŇ
po splnení požiadaviek STN EN 473 a certifikačnej schémy
CS-02-NDT

– skúšaný objekt (kanalizácia, šachta…) musí byť pred samotnou tesnostnou skúškou vyčistený. Čistenie si zabezpečujeme vlastnou technikou a kapacitou

Výstup zo skúšky:
– protokol, ktorý je k dispozícii ihneď po skončení skúšky.