Aarsleff-Hulín s.r.o.

MERANIE PRIETOKOVÉHO MNOŽSTVA KVAPALÍN

– vykonávame ho ultrazvukovým prietokomerom VHQ 500-SP (pracuje na princípe merania rýchlosti a zatopenej plochy)
– tento prietokomer je koncepčne špeciálne vyvinutý pre meranie prietokov v kanáloch odpadových vôd v celej škále hydraulických stavov
– veľkosti kanálov vhodných pre meranie tohto typu prístroja sa pohybujú v rozsahu od 150 do 1000 mm
– do pamäte prístroja sú ukladané veličiny rýchlosti prúdenia, výšky hladiny, okamžitý prietok a celkové pretečené množstvo s dátumom a časom

Oblasti požitia :
– meranie infiltrácií, monitorovanie prietokov v kanalizačných systémoch
– meranie balastných vôd
– kontrola prietokov v priemyselných prípojkách
– zber údajov pre vypracovanie vodohospodárskych bilancií

Pred uvedením do prevádzky sa prístroj programuje na parametre meracieho miesta. Kalibrovanie výšky hladiny a rýchlosti prúdenia užívateľom – ak je potrebné – je možné bez použitia špeciálneho náradia, pomôcok.