Aarsleff-Hulín s.r.o.

Berstlining

Metóda Berstlining patrí medzi rozrušovacie bezvýkopové technológie pre opravu, rekonštrukciu či sanáciu potrubia. Princíp technológie spočíva z mechanického rozrušenia pôvodnej opravovanej rúry a jej vytesnenia do zeminy. Súčasne prebieha proces vťahovania nového potrubia, ktoré je tej istej dimenzie, resp. väčšej.

Základným zariadením je hydraulický pohon a ťažná hlava, ktorá sa skladá z nožovej časti a rozširovanej – vytesňovacej časti. Pohyb ťažnej hlavy je zabezpečený oceľovými tyčami.

Problém

 • netesné a staticky nevyhovujúce potrubie
 • nedostatočná kapacita, resp. poddimenzovanie potrubia pre nové potreby 

Riešenie

 • vtiahnutie nového, staticky samonosného potrubia, uchyteného na konci rozšírenej časti ťažnej hlavy, do starého – nožovou hlavou rozrušeného a do bokov vytesneného pôvodného potrubia

 Prednosti

 • ochrana životného prostredia
 • plynulosť dopravy pri výstavbe
 • krátka doba výstavby
 • nižšie náklady oproti klasickým výkopovým technológiám
 • zväčšenie priemeru o jednu, resp. dve dimenzie oproti pôvodnému potrubiu
 • voľba použitého vťahovaného materiálu podľa potreby

 Výsledok

 • nové potrubie, staticky samonosné, rovnakej resp. väčšej dimenzie 

Pracovný postup

 • zriadenie štartovacej a cieľovej jamy v pôvodnej trase potrubia vo vzdialenosti do 150 m
 • rozrušenie a vytesnenie starého potrubia do zeminy a zároveň vtiahnutie nového potrubia
 • dopojenie, odskúšanie a sprevádzkovanie trasy

 

Technológiu Berstlining je možné použiť pre potrubia s médiom odpadová, pitná a úžitková voda, plyn a iné médiá.

Dimenzia vťahovaného potrubia je od DN 80 do DN 500, v ojedinelých prípadoch do DN 600.