TLAKOVÉ SKÚŠKY

V rámci kontroly pôvodného, resp. nového potrubia, ponúkame a zároveň vykonávame tlakové skúšky vodovodných potrubí.

Tlaková skúška sa vykonáva v zmysle platných noriem STN 75 5911 a EN 805.

Výstupom tlakovej skúšky je „Zápis o tlakovej skúške“ podľa vzoru príslušnej normy. Zápis o tlakovej skúške je podpísaný poverenými zástupcami, zo strany dodávateľa pracovníkom s odbornou spôsobilosťou. 

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou