MERANIE TESNOSTÍ POTRUBÍ

- vykonáva ich kvalifikovaný pracovník vodou alebo vzduchom univerzálnym skúšobným zariadením SKLARZ MASTERTEST

Kvalifikácia pracovníka:
spôsobilosť vykonávať SKÚŠANIE TESNOSTÍ – LT/AB 2. STUPEŇ
po splnení požiadaviek STN EN 473 a certifikačnej schémy
CS-02-NDT

- skúšaný objekt (kanalizácia, šachta...) musí byť pred samotnou tesnostnou skúškou vyčistený. Čistenie si zabezpečujeme vlastnou technikou a kapacitou

Výstup zo skúšky:
- protokol, ktorý je k dispozícii ihneď po skončení skúšky.

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou