MERANIE PRIETOKOVÉHO MNOŽSTVA KVAPALÍN

- vykonávame ho ultrazvukovým prietokomerom VHQ 500-SP (pracuje na princípe merania rýchlosti a zatopenej plochy)
- tento prietokomer je koncepčne špeciálne vyvinutý pre meranie prietokov v kanáloch odpadových vôd v celej škále hydraulických stavov
- veľkosti kanálov vhodných pre meranie tohto typu prístroja sa pohybujú v rozsahu od 150 do 1000 mm
- do pamäte prístroja sú ukladané veličiny rýchlosti prúdenia, výšky hladiny, okamžitý prietok a celkové pretečené množstvo s dátumom a časom

Oblasti požitia :
- meranie infiltrácií, monitorovanie prietokov v kanalizačných systémoch
- meranie balastných vôd
- kontrola prietokov v priemyselných prípojkách
- zber údajov pre vypracovanie vodohospodárskych bilancií

Pred uvedením do prevádzky sa prístroj programuje na parametre meracieho miesta. Kalibrovanie výšky hladiny a rýchlosti prúdenia užívateľom – ak je potrebné – je možné bez použitia špeciálneho náradia, pomôcok.

 

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou